CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG TRANG TÂM PHÁT

Dự án nổi bật

Dự án NYLON Hyosung 2015

Dự án NYLON Lắp đặt thiết bị năm 2015

Thầu phụ cho DEAJIN Dự án NYLON Lắp đặt thiết bị dự án NYLON Hyosung năm 2015

Lắp đặt ống công nghệ

Thầu phụ cho DEAJIN Dự án hít tinh 6 lắp đặt thiết bị bà ống công nghệ năm 2015

Dự án KOLONG

Thầu phụ cho DONG IN lắp đặt thiết bị cho dự án KOLONG năm 2017

Dự án thép SEAH

Thầu phụ cho son kháng

Thầu phụ cho son khang lắp đặt ống công nghệ và thiết bị cho dự thép SEAH